Børn og unge

VALGPROGRAM

Børn og unge

DAGSINSTITUTIONER

Kommuneqarfik Sermersooq er en kommune i vækst og ikke mindst er det glædeligt, at der også er flere børn i kommunen, og førskoleområdet er ligeledes en hjertesag for Demokraatit. Demokraatit vil fortsat arbejde for at sikre gode rammer for kommunens yngste medborgere på 0- 5 års området.  Demokraatit ønsker som nævnt fortsat at styrke dagtilbuddene og har blandt andet som mål at leve op til minimumsnormeringer på området.

Og daginstitution skal ikke blot være børnepasning – det skal være et sted, hvor vores børn udvikler sig gennem leg og på den måde bliver klar til at komme i folkeskole. Der skal i højere grad indtænkes muligheden for at gøre brug af private dagplejemuligheder og uddannelse eller certificering af disse. Og en pasningsgaranti skal gælde for alle.

I den kommende valgperiode vil vi sætte endnu mere fokus på førskolen. Pædagogerne har fået bedre lønninger., og nu vil vi arbejde hårdt for et bedre arbejdsmiljø og bedre rammer i daginstitutionerne, så pædagogerne kan bruge deres faglige dygtighed på børnene og deres udvikling. Vi vil samtidig arbejde for en smidigere overgang fra daginstitutionerne til skolen og dermed styrke samarbejdet mellem disse to enheder.

I den kommende valgperiode vil vi sætte endnu mere fokus på førskolen. Pædagogerne har fået bedre lønninger., og nu vil vi arbejde hårdt for et bedre arbejdsmiljø og bedre rammer i daginstitutionerne, så pædagogerne kan bruge deres faglige dygtighed på børnene og deres udvikling.

I den nye valgperioder skal der igangsættes et arbejde, der skal munde ud i en handlingsplan med konkrete forslag til at løfte arbejdsmiljøet og arbejdsvilkårene for de ansatte i daginstitutionerne.

FOLKESKOLEN OG ERHVERSUDDANNELSE

Demokraatits vision er, at folkeskolen i Kommuneqarfik Sermersooq skal være det naturlige første valg. I processen lægger Demokraatit vægt på at skolebestyrelser, elever, personale og forældre inddrages. Vi skal styrke vores børns uddannelse, og det kræver bedre skoler og endnu bedre lærerkræfter. Når både de fysiske og de faglige rammer på vores skoler er i orden, har eleverne de bedste forudsætninger for at dygtiggøre sig og dermed uddanne sit til et arbejde, der er med til at styrke hele samfundet.

I dag er det sådan, at stort set alle jobfunktioner kræver en form for uddannelse. Derfor bliver det mere og mere vigtigt, at man har de helt grundlæggende kundskaber på plads. Kundskaber, som man bør tilegne sig i folkeskolen. Desværre er der i dag alt for mange, der forlader folkeskolen uden de fornødne kundskaber, hvilket direkte kan aflæses på den alt for store ungdomsarbejdsløshed. Det er et gigantisk problem, som vi skal have gjort noget ved.

For en skole ikke bare en skole. Vores skoler er en livsnerve og et samlingspunkt for mange og meget – en god grunduddannelse betyder alt.  Det er også her vi ser potentielle til at man kan flytte sig.  I tillæg ønsker Demokraatit at forbedring af folkeskolen også bør handle om forbedringer af eksisterende udearealer og legepladser. Vi mener, at gode udearealer er væsentlige for at skabe rammer for bevægelse, leg og venskaber i skolen. Der bør således afsættes midler af til opjustering og forbedring af legepladser og udearealer for alle skoler i Kommuneqarfik Sermersooq.

Med fokus på læring og bevægelse vil se på mulighederne for at vi sammen med skoleforvaltningen og de enkelte skoler og lærer kan få elever mere ud af klassen, bygge ting, gøre opdagelser, bevæge sig og møde mennesker. Hvis det skal lykkes, kræver det pædagoger og lærere med overskud og arbejdsglæde. En forudsætning for dette mener vi betyder, at det er tid til at skrue ned for kontrollen og den ensidige målfokusering og op for tilliden.

Vi ønsker mere fokus bevægelse og fysisk aktivitet som en måde, hvor faglighed og mere inklusion kan anvendes i undervisningen. Vi skal yderligere ttydeliggøre værdien af skolebestyrelsesarbejdet, så det bliver attraktivt for forældre at deltage og dermed være med til at sikre den enkelte skoles frihed og skabe et værdifuldt miljø for børnene. Der skal sikresen sammenhængende plan for folkeskoleelevernes videre færd i uddannelsessystemer ved at folkeskolen sammen med den enkelte elev og dennes forældre at tage ansvar for, at der udarbejdes en plan for børnenes videre færd efter folkeskolen.

 

Starten på en ungdoms- og erhvervsuddannelse skal i højere grad tænkes ind i folkeskolens ældste trin, så flere vælger samt gennemfører en erhvervsuddannelse. Målet er at give eleverne en uddannelse, der gør at de kan vælge bredt mellem ungdomsuddannelserne, men hvor eleverne i høj grad vil få blik for mulighederne i at blive faglært. Der indgås et forpligtende samarbejde mellem erhvervslivet og Kommuneqarfik Sermersooq i forhold til at intensivere indsatsen, så flere på sigt kommer i beskæftigelse.

Bedre vilkår også for de handicappede i folkeskoler er noget vi vil sætte fokus på. Både i forhold til selve undervisningen, og i det videre forløb efter folkeskolen.

FRITIDSOMRÅDET

Demokraatit ønsker at styrke og gentænke konceptet omkring fritidsområdet. Fritid og skoleområdet skal gentænkes, så det i endnu højere grad understøtter at børn og unge i Kommuneqarfik Sermersooq får mulighed for at indgå i aktive og stærke fællesskaber. Der iværksættes en proces til udarbejdelse af en ny politik for området i Kommuneqarfik Sermersooq, hvor fysisk aktivitet, kultur, forebyggelse og fællesskaber vægter højt.

Demokraatit mener, at den forebyggende indsats via gode sociale fællesskaber i idrætten bør understøttes i langt højere grad.   Det forebyggende arbejde skal ses i tæt kobling med det nye område for forebyggende fællesskaber og fritid, hvor der for de helt unge arbejdes med fritidsområdets betydning for gode relationer og fællesskaber.

Igennem målrettet indsatser skal vi sikre, at flere i Kommuneqarfik Sermersooq bliver fysisk aktive, men særligt at flere børn og unge deltager i aktive og trygge fællesskaber. fritidsområdet. Hver gang der er sparerunde, er det oftest på kultur- og fritidsområder der bliver søgt besparelser. Det mener vi ikke er på sin plads.