Sundhed- social- og ældrepolitikken

VALGPROGRAM

Sundhed- social- og ældrepolitikken

SUNDHED OG FYSISK AKTIVITET

Det anslås, at vi i løbet af de næste 10 år vil se en stigning på borgere med livsstilsrelaterede sygdomme og der kommer flere og flere ældre i de kommende år og dermed vil der komme større pres på sundhedsvæsenet.

Det er derfor et vigtigt at sætte fokus på disse områder. Demokraatit ser gerne, at man går nye veje til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, samt at man tænker forebyggelse ind i højere grad til understøttelse af borgernes generelle sundhed.  Demokraatit ønsker at denne kurs bliver mødt med flere investeringer, som i sidste ende kan komme både borgernes sundhed og kommunekassen til gavn ved at færre får behov for indlæggelse og behandling.

Her betragter vi idrætten og det frivillige foreningsliv som det måske vigtigste værktøj til at forebygge livsstilsygdomme. Det kan være svært at komme i gang med at dyrke motion, men det fællesskab og sammenhold, der findes i idrætsforeningerne, kan meget vel være det der skal til for at få flere i gang.

Demokraatit ønsker også, at der indgås en samarbejdsaftale med Grønlands Idrætsforbund om udvikling af den nuværende idrætspolitik. Et rigt idræts- og kulturliv er med til at skabe fællesskab og bidrager til det gode liv.

Herunder vil Demokraatit også kigge på mulighederne for at, at folkeskolens lærer kan indgå i et forløb, hvor idræt og fysisk bevægelse kommer i fokus, ligesom vi også skal sikre en fyldestgørende implementering af folkesundhedsprogrammet INUUNERITTA III.

INDSATSER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE

Den værdiskabende tilgang skal hjælpe flere borgerne i Kommuneqarfik Sermersooq på vej i livet med udgangspunkt i den enkeltes håb og drømme. Indsatser skal være med til at skabe gode liv for endnu flere, der er ramt af et fysisk eller psykisk handicap, sociale udfordringer eller misbrug. For vi er stærkt optaget af at få øget fokus på misbrugsområde. Vi anerkender, at ddette vil tage tid og der skal den fornødne ro og stabil fokus på området til fortsat at udvikle løsninger, som bidrager til, at der gives behandling til misbrugere af såvel stof som alkohol.

Demokraatit ønsker at styrke det forebyggende arbejde og indsatser for pårørende. Målet er at færre – særligt unge – kommer ud i misbrugsproblemer samt at pårørende til misbrugere får den rette støtte.

Og desværre er alt for mange børn stadig omsorgssvigtet, alt for mange mennesker har det dårligt med sig selv og alt for mange begår selvmord. Vi er nødt til at turde erkende disse kendsgerninger og vi er nødt til at turde handle herpå.  Vi skal aarbejde videre med at konkretisere og udrulle strategien til forebyggelse af selvmord.

Og vi skal være modig og modig nok til at ændre vores vaner i tilgang til at iværksætte og tale løsningsmodeller og metoder. Det betyder også i min optik, at vi skal være i stand til at forlade vores trygge komfortzone.  Vi behøver ikke lave de store forandringer på en gang – små skridt kan også åbne op for ændringer og forbedringer. ”Tænk stort – start småt.”

Ved at forebygge omsorgssvigt, ved at satse på uddannelse og ved at give befolkningen et bedre incitament til at arbejde, så kan vi sammen skabe en udvikling, hvor afhængigheden af de offentlige kasser bliver minimeret, og hvor vi som stærke enkeltindivider kan skabe et bedre samfund for alle.

HANDICAPPEDE

Demokraatit ønsker fortsat at sikre gode vilkår for mennesker med såvel fysisk som mentale handicap i Kommuneqarfik Sermersooq. I processen indtænkes løsninger med mulighed for aflastnings- og rehabiliteringspladser og muligheder for fx handicappede med sigte på et inkluderende arbejdsliv og skoler, hvor tilgængeligheden øges. Det samme gælder for boliger til handicappede, hvor man i langt højere sikres muligheden for at kunne leve mere ligestillet og uafhængigt.

SENIORPOLITIK

Demokraatit anerkender de store demografiske ændringer, der pågår i disse år i Grønland. Flere lever længere, og dette giver et naturligt ekstra træk på behov for hjælp fra kommunens pleje. Demokraatit en varigt løft af seniorområdet.  Vi vil arbejde på, at de ældre gennem en forebyggende indsats sættes i stand til at tackle eget liv. Demokraatit ønsker, at der fortsat videreudvikles i Kommuneqarfik Sermersooq´s ældrepleje, så næste ældre i højere grad bliver i stand til at klare sig selv længst muligt. Demokraatit ønsker fortsat at levere en værdig ældrepleje til de borgere, der har brug for pleje og omsorg fra kommunens dygtige medarbejdere.

Desværre oplever for mange, at der hverken er tid eller mulighed for at blive tilset og plejet i det omfang de har brug for. Netop derfor er det ekstremt vigtigt, at vi retter fokus mod forebyggelse af livsstilssygdomme.

Demokraatit ønsker at der iværksættes en dialog med de ældre med henblik på drøftelse af muligheder for at skabe bedre fremkommelighed i kommunen for seniorer. Målet er at klarlægge, hvad der skal til for at flere seniorer anvender offentlig transport samt, hvordan flere kan få mulighed for at transportere sig til de mange aktiviteter i byen. Dette kan blandt andet sikre, at flere får adgang til kommunens aktivitetstilbud, som vi anser for vigtigt for at modvirke ensomhed blandt ældre i Kommuneqarfik Sermersooq.

Målrettet indsatser skal sikre bedre muligheder for hjemmehjælp og bedre muligheder for kvalitetspleje i eget hjem, ligesom kommende boligbyggerier skal tilpasses således, at der etableres flere ældrevenlige boliger, som gør de ældre i stand til at blive boende i eget hjem.